Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Obowiązki osoby odpowiedzialnej dotyczące produktów kosmetycznych

Wyłącznie produkty kosmetyczne, dla których osoba naturalna lub prawna została wyznaczona osobą odpowiedzialną na terenie UE, mogą być wprowadzone na rynek. Dalej, zachowanie kolejności działań związanych z dystrybucją kosmetyków – określonej obowiązującymi przepisami – jest obowiązkiem osoby odpowiedzialnej.


 Usługi w zakresie dopuszczenia produktów kosmetycznych


Obowiązki osoby odpowiedzialnej dotyczące produktów kosmetycznych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP), wyróżniamy dwóch głównych uczestników, których obowiązki i odpowiedzialność są różne, z tego powodu w pierwszej kolejności kluczowe znaczenie ma określenie, do której kategorii należy nasza firma. 

Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

 

Nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

W przypadku produktów, które zostały wyprodukowane na terenie Wspólnoty oraz tych, które zostały wyeksportowane i nie zostały zaimportowane ponownie, wytwórca umocowany na terenie Wspólnoty, powinien być osobą odpowiedzialną.

W przypadku importowanych produktów kosmetycznych każdy importer powinien być osobą odpowiedzialną dla określonego produktu kosmetycznego, który wprowadza na rynek. Wytwórca może wyznaczyć, w formie pisemnej, osobę umocowaną na terenie Wspólnoty osobą odpowiedzialną, która powinna zaakceptować to na piśmie.

Jeżeli dystrybutor wprowadza produkt kosmetyczny na rynek pod własną nazwą lub znakiem handlowym lub zmienia produkt, obecny już na rynku w taki sposób, który może mieć wpływ na zgodność produktu z wymaganiami, jest uważany za osobę odpowiedzialną.

 

Osobą odpowiedzialną może być

 • producent (jeśli jest umocowany na terenie Unii Europejskiej)
 • importer (jeśli wytwórca produktu jest umocowany poza Unią Europejską)
 • dystrybutor (jeśli wprowadza produkt na rynek pod własną marką)
 • wskazana osoba lub firma (wyznaczona przez wytwórcę lub importera, powinna zaakceptować to na piśmie)

Osoba odpowiedzialna ma obowiązek zagwarantować, że produkt kosmetyczny spełnia wymagania Rozporządzenie 1223/2009/WE.

 

Zgodnie z tym rozporządzeniem, produkt kosmetyczny może być dystrybuowany wyłącznie, jeśli

 • z oceną bezpieczeństwa i raportem dotyczącym bezpieczeństwa
 • z dokumentacją produktu kosmetycznego (PIF)
 • odpowiednie oznakowanie
 • i produkcja odbywa się zgodnie z wytycznymi ISO 22716, zgodnie z dobrymi praktyki produkcyjnymi (GMP)

 

Przygotowanie oceny bezpieczeństwa i raportu

 

Ocena bezpieczeństwa i raport na jej podstawie, których celem jest udowodnienie, że produkty kosmetyczne są bezpieczne dla zdrowia ludzi podczas stosowania w normalnych lub rozsądnych, przewidywalnych warunkach.

Przed rozpoczęciem dystrybucji produktu kosmetycznego, osoba odpowiedzialna zapewnia sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu i gwarantuje jego aktualizację w przypadku uzyskania dalszych ważnych informacji po rozpoczęciu dystrybucji.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jest niezbędną częścią dokumentacji informacyjnej produktu (TID), wymaganej przy dystrybucji produktu kosmetycznego.

Usługa przeprowadzenie Oceny Bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 

Sporządzenie dokumentacji produktu kosmetycznego

 

Sporządzenie dokumentacji produktu (PIF) jest warunkiem dystrybucji w EU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych (kosmetyków).

 

Informacja o produkcie (TID) musi zawierać następujące elementy

 • opis produktu kosmetycznego
 • ocena bezpieczeństwa
 • opis metody produkcji
 • oświadczenie dotyczące wprowadzenia Dobrych Praktyk Produkcyjnych
 • potwierdzenie oczekiwanych efektów działania produktu kosmetycznego, jeżeli jego natura lub efekt uzasadnia to
 • dane dotyczące eksperymentów na zwierzętach, które zostały przeprowadzone podczas wytwarzania produktów kosmetycznych (opracowanie składników) lub podczas oceny bezpieczeństwa

 

Osoba odpowiedzialna musi udostępnić dokumentację PIF pod adresem fizycznym wskazanym na etykiecie produktu kompetentnym organom władzy państwa członkowskiego, w którym dokumentacja jest przechowywana. Informacje zawarte w dokumentacji PIF muszą być dostępne w języku łatwo zrozumiałym dla przedstawicieli kompetentnych organów państwa członkowskiego.

 

Informacja o produkcie musi być przechowywana przez 10 lat od daty dystrybucji ostatniego egzemplarza produktu kosmetycznego.

 

Elementy oznakowania

 

Produkt kosmetyczny może być dystrybuowany wyłącznie, gdy następujące oznaczenia są umieszczone na opakowaniu i pojemniku – w sposób nieusuwalny, łatwo czytelny i widoczny:

 

1. Nazwisko osoby odpowiedzialnej lub nazwa i adres zarejestrowanej spółki. Kraj pochodzenia w przypadku importu

2. Zawartość nominalna wagowa lub objętościowa w czasie pakowania.

(Wyjątek: Produkty zapakowane wstępnie, liczne produkty, dla których waga lub objętość nie są znaczące, opakowania zawierające mniej niż 5 g lub 5 ml produktu, bezpłatne próbki i produkty jednorazowe.)

3. Okres przechowywania

a, okres przechowywania dla produktów o okresie przechowywania krótszym niż 30 miesięcy

Odpowiedni format: po oznaczeniu daty minimalnej trwałości lub okresu przydatności po otwarciu powinno znaleźć się oznaczenie miesiąca/roku lub dnia/miesiąca/roku

b, w przypadku produktów kosmetycznych o okresie przechowywania dłuższym niż 30 miesięcy, musi zostać wskazany okres po otwarciu, przez jaki produkt jest bezpieczny i może być używany przez konsumentów bez negatywnych skutków. Po symbolu „Okres przydatności po otwarciu” następuje oznaczenie czasu w miesiącach lub latach, o ile okres przydatności po otwarciu nie jest istotny: w przypadku produktów jednorazowych, produktów niepsujących się lub produktów rozłożonych.

4. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika:

5. Numer serii lub numer identyfikacyjny produktu kosmetycznego.

6. Przeznaczenie produktu kosmetycznego, chyba że można stwierdzić po wyglądzie.

7. Lista składników zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI). Ta informacja powinna być umieszczona wyłącznie na opakowaniu zewnętrznym (jeśli dotyczy).

 

Informacje na etykiecie muszą być dostępne w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym produkt jest dystrybuowany do użytkowników końcowych (wyjątek: „Składniki”).

Jeżeli umieszczenie wymienionych informacji na etykiecie nie jest możliwe z powodów praktycznych, informacje muszą być wymienione w ulotce, etykiecie, naklejce lub karcie dołączonej lub przymocowanej do produktu.

 

Raportowanie produktu

 

Osoba odpowiedzialna przed rozpoczęciem dystrybucji jest zobowiązana do elektronicznego zgłoszenia następujących informacji dotyczących produktu za pośrednictwem portalu CPNP:

 • nazwa lub identyfikator produktu
 • nazwa i adres osoby odpowiedzialnej, u której dostępna jest dokumentacja produktu
 • kraj pochodzenia
 • te kraje członkowskie, w których produkt został wprowadzony na rynek
 • dane kontaktowe osoby fizycznej, z którą możliwy jest kontakt w razie konieczności
 • identyfikatory, nazwy substancji i związków chemicznych i spodziewane efekty substancji obecnych w formie nanosubstancji
 • nazwa, numer CAS lub numer EC substancji, które są rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla zdrowia reprodukcyjnego (CMR)
 • sformułowanie ram
 • oryginalne etykietowanie
 • zdjęcie opakowania

 

W przypadku zmiany informacji osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego korygowania danych zgłaszanych za pośrednictwem portalu CPNP.

 

 

Tags:  obowiązekosoba odpowiedzialnaprodukt kosmetycznyrozporządzenie 1223/2009/WE


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References