Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

Dystrybucja produktów kosmetycznych wymaga szczególnej uwagi, ponieważ dystrybutor musi sprawdzić dostawcę do pewnego stopnia, w celu zapewnienia, że dystrybuowane kosmetyki w pełni spełniają wymagania Rozporządzenia 1223/2009/WE. Artykuł zawiera pomocne wskazówki dotyczące niezbędnych ustaleń i zadań, które powinny być wykonane przed wprowadzeniem produktów kosmetycznych na rynek.


Usługi w zakresie dopuszczenia produktów kosmetycznych

 

Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

 

Pomnik za zrozumienie odpowiedzialności dystrybutorów produktów kosmetycznych

Jeżeli dystrybutor uważa lub ma powód, aby uważać, że produkt kosmetyczny nie spełnia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, nie może wprowadzać produktu na rynek.

Ponadto, jeżeli produkt kosmetyczny zagraża zdrowiu ludzi, dystrybutorzy niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie osobę odpowiedzialną oraz odpowiednie organy państwowe kraju członkowskiego osoby odpowiedzialnej, w którym produkt jest obecny na rynku i przekazują szczegóły naruszenia regulacji oraz podejmują działania naprawcze.

Aby zapoznać się z obowiązkami osoby odpowiedzialnej, prosimy zapoznać się również z poniższym artykułem:

Obowiązki osoby odpowiedzialnej dotyczące produktów kosmetycznych

 

Dystrybutor

 

Osoby fizyczne bądź prawne w łańcuchu dostaw, które dystrybuują produkt kosmetyczny na rynku wspólnotowym, za wyjątkiem wytwórcy i importera.

Nie uznaje się za dystrybutora podmiotu, który wprowadza produkt kosmetyczny pod własną nazwą lub znakiem towarowym na rynek, lub zmienia produkt obecny już na rynku w taki sposób, który może wpłynąć na zgodność z wymogami dla danego produktu, jak w tym przypadku, jest on uważany za osobę odpowiedzialną.

Na rynek mogą być wprowadzone jedynie produkty kosmetyczne posiadające ocenę bezpieczeństwa, dokumentację produktu i oznaczenia zgodnie z rozporządzenie 1223/2009/WE oraz które zostały wyprodukowane zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi.

Od 11 lipca 2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 obowiązuje w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), włączając 27 państw członkowskich UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

Zobowiązania

1. Zadania dla dystrybutora do sprawdzenia:

Czy etykietowane informacje zostały przedstawione na produkcie;

nazwisko osoby odpowiedzialnej lub nazwa i adres zarejestrowanej spółki;

Numer serii lub numer identyfikacyjny produktu kosmetycznego;

lista składników na pojemniku lub opakowaniu, lub zawarta w dostarczonym materiale informacyjnym

2. Jeżeli wyznaczone wymagania językowe są spełnione – informacja musi być podana w formie pisemnej w oficjalnym języku kraju, na którego rynek zostanie wprowadzony produkt końcowy

3. Konieczne jest sprawdzenie czy określony okres przechowywania jeszcze nie upłynął.

 

Elementy oznakowania

 

Produkt kosmetyczny może być dystrybuowany wyłącznie, gdy następujące oznaczenia są umieszczone na opakowaniu i pojemniku – w sposób nieusuwalny, łatwo czytelny i widoczny:

 

1. Nazwisko osoby odpowiedzialnej lub nazwa i adres zarejestrowanej spółki. Kraj pochodzenia w przypadku importowanych produktów kosmetycznych

2. Zawartość nominalna wagowa lub objętościowa w czasie pakowania.

(Wyjątek: Produkty zapakowane wstępnie, liczne produkty, dla których waga lub objętość nie są znaczące, opakowania zawierające mniej niż 5 g lub 5 ml produktu, bezpłatne próbki i produkty jednorazowe.)

3. Okres przechowywania

Okres przechowywania w przypadku produktów, których okres przechowywania jest krótszy niż 30 miesięcy.

Odpowiedni format: po oznaczeniu daty minimalnej trwałości lub okresu przydatności po otwarciu powinno znaleźć się oznaczenie miesiąca/roku lub dnia/miesiąca/roku

b, w przypadku produktów kosmetycznych o okresie przechowywania dłuższym niż 30 miesięcy, musi zostać wskazany okres po otwarciu, przez jaki produkt jest bezpieczny i może być używany przez konsumentów bez negatywnych skutków. Po symbolu „Okres przydatności po otwarciu” następuje oznaczenie czasu w miesiącach lub latach, o ile okres przydatności po otwarciu nie jest istotny: w przypadku produktów jednorazowych, produktów niepsujących się lub produktów rozłożonych.

4. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika:

5. Numer serii lub numer identyfikacyjny produktu kosmetycznego.

6. Przeznaczenie produktu kosmetycznego, chyba że można stwierdzić po wyglądzie.

7. Lista składników zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI). Ta informacja powinna być umieszczona wyłącznie na opakowaniu zewnętrznym (jeśli dotyczy).

 

Informacje na etykiecie muszą być dostępne w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym produkt jest dystrybuowany do użytkowników końcowych (wyjątek: „Składniki”).

Jeżeli umieszczenie wymienionych informacji na etykiecie nie jest możliwe z powodów praktycznych, informacje muszą być wymienione w ulotce, etykiecie, naklejce lub karcie dołączonej lub przymocowanej do produktu.

 

Przekazanie informacji o produktach wprowadzonych na rynek

 

Dystrybutor, wprowadzający na rynek kraju członkowskiego produkt kosmetyczny, który jest już dostępny na rynku innego kraju członkowskiego i tłumaczący – z własnej inicjatywy – jakikolwiek element oznaczenia w celu dostosowania do prawa krajowego, musi przekazać pewne informacje do CPNP.

 

Do złożenia zawiadomienia potrzebne są następujące informacje

  • nazwa i adres osoby odpowiedzialnej, u której można zapoznać się z dokumentacją produktu
  • kategoria i nazwa produktu kosmetycznego w kraju członkowskim wysyłki, w którym produkt kosmetyczny jest obecny na rynku, dzięki czemu możliwa szczegółowa identyfikacja produktu
  • nazwa państwa członkowskiego, w którym produkt kosmetyczny jest obecny na rynku
  • nazwa i adres dystrybutora

 

W przypadku zmiany informacji dystrybutor jest zobowiązany do niezwłocznego korygowania danych zgłaszanych za pośrednictwem portalu CPNP.

 

 

Tags:  dystrybucjadystrybutorobowiązekprodukt kosmetyczny


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References