Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

CLP – príslušné prechodné obdobie pre zmesi bude končiť

Dňa 1. júna 2017 uplynie lehota tolerancie pre zmesi na trhu.  

Označovanie a balenie zmesí musí spĺňať príslušné predpisy smernice 1272/2008/ES, článok 62, a musí k nim byť priložená i karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje príslušnú klasifikáciu zmesi. 

 Dňa 1. júna 2017 uplynie lehota tolerancie pre zmesi na trhu.  

Označovanie a balenie zmesí musí spĺňať príslušné predpisy smernice 1272/2008/ES, článok 62, a musí k nim byť priložená i karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje príslušnú klasifikáciu zmesi.

Zavedenie smernice CLP sa môže pouvažovať za koniec dlhého procesu. To tiež znamená (a bude znamenať – pozrite koniec tohto článku) významné zmeny a úlohy pre spoločnosti z chemického priemyslu.   

Revízia kariet bezpečnostných údajov

Zostavenie návrhu etikety

 

 

Vplyv legislatívnych zmien na karty bezpečnostných údajov


V priebehu posledných 15 rokov sme boli svedkami dynamicky sa meniaceho regulačného prostredia v oblasti chemickej bezpečnosti v členských štátoch Európskej únie. Vďaka týmto zmenám sa forma a obsah požiadaviek na karty bezpečnostných údajov značne zmenili vzhľadom na zmesi a materiály.

Vždy sa vyžaduje, aby karty bezpečnostných údajov zodpovedali aktuálne platným predpisom, ktoré definujú obsah a formu kariet bezpečnostných údajov. To všetko nie je jednoduché, pretože ide o špecializovanú oblasť, ktorá vyžaduje špeciálne znalosti.

Spoločnosť ToxInfo Kft. (ako jeden z popredných dodávateľov v oblasti chemickej bezpečnosti v Európe) pomáha svojim partnerom spĺňať príslušné normy už viac ako 15 rokov, a preto mohla sledovať súčasné zmeny v legislatíve vo svojej každodennej praxi. 

V našom nedávnom článku sa zamýšľame nad dôležitými zmenami v minulosti a pozeráme sa do nepríliš vzdialenej budúcnosti, aby sme sa dôstojne rozlúčili so známym oranžovým symbolom nebezpečnosti.

 

Klasifikácia DSD/DPD


Je potrebné chápať ako smernicu 67/548/EHS (DSD) o nebezpečných látkach a smernicu 1999/45/ES (DPD) o nebezpečných prípravkoch.

Zverejnenie DSD/DPD zaviedlo systém označovania v oblasti chemickej bezpečnosti, ktorý používajú všetky členské štáty EÚ, a navyše tieto smernice začalo používať i niekoľko štátov, ktoré nie sú členom EÚ.

R vety udávajúce riziká, S vety udávajúce bezpečné použitie a čierne symboly nebezpečenstva na oranžovom pozadí sa uvádzali na kartách bezpečnostných údajov a na etiketách.

Aj keď v poslednom období došlo k mnohým zmenám vo vyššie uvedených zákonoch, stále môžeme nájsť systém označovania DPD v prípade nebezpečných zmesí v kartách bezpečnostných údajov (avšak iba do 1. júna 2017.).

 

Účinok smernice REACH na karty bezpečnostných údajov


Smernica REACH (Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok), ktorá je novou smernicou EÚ v oblasti chemických látok, priniesla významné zmeny týkajúce sa chemickej bezpečnosti.

Ide o jediný predpis, ktorý stanovuje úlohy výrobcov/dovozcov, používateľov, distribútorov a úradov súvisiace s chemickým priemyslom. Smernica vstúpila do platnosti dňa 1. júna 2007 a potom boli požiadavky na obsah a formát kariet bezpečnostných údajov špecifikované v Prílohe II smernice REACH.  

V tom čase sa v Európe už plánovalo zavedenie GHS (Globálneho harmonizovaného systému).

 

CLP – vzhľad GHS v právnom poriadku Spoločenstva


Potom prišla Smernica 1272/2008 / ES (CLP), ktorá sa môže považovať za úvod do vyššie spomínanej európskej GHS.

CLP zaviedla celkom nový systém označovania chemickej bezpečnosti, ktorý priniesol radikálne zmeny v oblasti klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí, čo má za následok zmeny v kartách bezpečnostných údajov, ktoré celkový prechod zviazali prísnymi termínmi.

Namiesto skorších symbolov nebezpečnosti CLP používa piktogramy – grafické kompozície v tvare kosoštvorca s červenými okrajmi. Na rozdiel od predchádzajúcich predpisov sa vzťahuje na triedy nebezpečnosti, ktoré zahŕňajú jednu alebo viac kategórií nebezpečenstva. Navyše obsahuje dve varovania „Nebezpečenstvo“ a „Varovanie“ ako indikácie významnosti hmotnosti. Vety R a S, ktoré sa skôr používali v DPD/DSD, nahradia vety H a P a ďalej sa budú používať vyhlásenia o riziku EUH, ktoré nie sú súčasťou GHS.

 

Vplyv Smernice 453/2010/EU


Údaje obsiahnuté v predpise CLP boli uvedené do účinnosti Smernicou 453/2010/EU, ktorou sa mení Príloha II predpisu REACH, čím sa vytvára ďalšia rozsiahla zmena týkajúca sa obsahu a formy kariet bezpečnostných údajov.

Po 1. decembri 2010 by látky mali byť klasifikované iba v súlade s predpisom CLP, ale pri zmesiach bol tento termín 1. júna 2015. Podľa Prílohy I Smernice 453/2010/EU, do roku 2015 boli zmesi klasifikované buď v súlade s predpismi DPD alebo mali dvojitú klasifikáciu, kde bola obsiahnutá i klasifikácia CLP. Preto sa obdobie od 1. decembra 2010 do 1. júna 2015 môže považovať za prechodné obdobie v oblasti regulácie zmesí (toto obdobie je možné predĺžiť až do 1. júna 2017, pokiaľ budú splnené určité podmienky).

Potom, čo Príloha II Smernice 453/2010/EU vstúpila do platnosti dňa 1. júna 2015, pokyny z predpisu CLP sa stali štandardom, avšak čo sa týka zmesí, nemali by sme zabudnúť tiež na ďalší termín, t. j. 1. júna 2017.

 

Naša súčasnosť a blízka budúcnosť – Smernica Komisie (EÚ) 2015/830


Platnou smernicou je smernica 2015/830/ES, ktorá bola zavedená v minulom roku ako novela smernice 453/2010/EU.  

Smernice 453/2010/EU do štandardizovanej formy tento predpis priniesol len niekoľko málo zmien vo formáte a obsahu v porovnaní s predchádzajúcimi zákonmi.

 

TERMÍNY


do 1. júna 2017


Rovnako ako pri zmesiach, bolo stanovené prechodné obdobie od 1. februára 2010 do 1. júna 2015, v ktorom bolo nutné zmesi klasifikovať, označovať a baliť v súlade s predpisom CLP.  Prechodné obdobie bude do 1. júna 2017. Dôvodom je to, že v prípade výrobkov, ktoré sa dostali na trh pred 1. júnom 2015, je klasifikácia, označovanie a balenie podľa DPD stále použiteľné až do 1. júna 2017.

 

Po 1. júni 2017


Okrem prevodu Prílohy I. a II. Po 1. júni 2017 nebude žiadne obdobie tolerancie, preto sa etikety výrobkov nesmú za žiadnych okolností vytvárať v súlade s predpisom DPD a karty bezpečnostných údajov nesmú obsahovať žiadnu klasifikáciu v súlade s predpisom DPD.

Odporúča sa pripraviť sa na úplný prechod, zhodnotiť zásoby, stiahnuť z obehu výrobky s etiketami DPD alebo zaistiť úpravu etikiet partnermi priamo na mieste do uvedeného termínu.

Je dôležité poznamenať, že obsah etikety musí byť zhodný s obsahom karty bezpečnostných údajov. Prvým krokom v procese premeny je zaistenie súladu kariet bezpečnostných údajov s aktuálnymi zákonmi.

 

Budúcnosť...


Aj keď DPD zmizne po takmer 17 rokoch, nebude to znamenať, že sa po tomto termíne zmenia karty bezpečnostných údajov alebo že sa znížia povinnosti chemických spoločností.

Príslušné smernice sa neustále menia a napriek snahe o globálnu harmonizáciu v niektorých členských štátoch zostali čiastočne v platnosti miestne predpisy týkajúce sa chemickej bezpečnosti.

 

MSDS Europe sa zaväzuje podporovať svojich partnerov v priebehu celého procesu prechodu.

Pre viac informácií kontaktujte naše zákaznícke služby:

Starostlivosť o zákazníkov MSDS-Europe

 


Tags:  1. júna 201731. mája 2017CLPDPDzmes


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References