Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

Distribúcia kozmetických výrobkov vyžaduje zvláštnu pozornosť, pretože distribútor musí do určitej miery kontrolovať dodávateľov, aby sa zaistilo, že distribuovaný kozmetický výrobok plne zodpovedá požiadavkám Smernice 1223/2009/ES. Náš článok poskytuje užitočné rady o nevyhnutných dohodách a úlohách, ktoré je nutné vykonať pred umiestnením kozmetických výrobkov na trh.


Služby súvisiace s vydaním oprávnenia na kozmetické výrobky

 

Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

 

Stav porozumenia zodpovednostiam distribútorov kozmetických výrobkov


Pokiaľ sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že kozmetický výrobok nie je v súlade s požiadavkami PREDPISU (ES) č. 1223/2009, nemôže výrobok uviesť na trh.

Navyše pokiaľ kozmetický výrobok predstavuje riziko pre zdravie človeka, distribútori budú o tom neodkladne informovať zodpovednú osobu a kompetentný národný úrad členského štátu zodpovednej osoby (kde je výrobok uvedený na trh) a poskytnú podrobnosti o porušení predpisov a podniknú nápravné kroky.

Aby ste si urobili predstavu o zodpovednostiach zodpovednej osoby, prečítajte si tiež nasledujúci článok:

Zodpovednosti zodpovednej osoby vzhľadom na kozmetické výrobky


Distribútor

 

Tie fyzické alebo právnické osoby v dodávateľskom reťazci, ktoré distribuujú kozmetický výrobok na trhu Spoločenstva, s výnimkou výrobcu a dovozcu.

Nepovažuje sa za neho distribútor, ktorý uvedie kozmetický výrobok na trh pod svojím menom alebo obchodnou značkou alebo zmení výrobok, ktorý je už na trhu spôsobom, ktorý môže mať vplyv na súlad s požiadavkami na príslušný výrobok, pretože v takom prípade sa považuje za zodpovednú osobu.

Na trh je možné uviesť iba tie kozmetické výrobky, ktoré majú hodnotenie bezpečnosti, dokumentáciu s informáciami o výrobku a označenie v súlade so smernicou 1223/2009/ES a ktorých výroba sa vykonáva v súlade so zavedenými výrobnými postupmi.

Od 11. júla 2013 smernica (ES) č. 1223/2009 platí v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

 

Povinností


1. Úlohou distribútora je skontrolovať:

  • Či sú informácie na označovanie uvedené na výrobku
  • meno zodpovednej osoby alebo registrovaný názov a adresa spoločnosti
  • Číslo šarže alebo identifikačné číslo kozmetického výrobku
  • zoznam zložiek na nádobe alebo obale alebo v priloženom informačnom materiáli

2. Pokiaľ budú požadované jazykové požiadavky splnené – informácie musia byť uvedené v oficiálnom jazyku príslušnej krajiny, kde sa finálny výrobok uvedie na trh.

3. Je nutné skontrolovať, či už neuplynula uvedená lehota trvanlivosti.

 

Prvky označovania

 

Kozmetický výrobok sa môže distribuovať, iba pokiaľ je na obale a nádobe možné nájsť nasledujúce označenia a informácie – nezmazateľné, ľahko čitateľné a viditeľné:

 

1. Meno zodpovednej osoby alebo registrovaný názov a adresa spoločnosti. Krajina pôvodu v prípade dovezených kozmetických prípravkov

2. nominálny obsah podľa hmotnosti alebo objemu v čase balenia.

(Výnimka: Predbalené výrobky, mnohé z výrobkov, pri ktorých hmotnosť alebo objem nie sú dôležité, obaly, ktoré obsahujú menej ako 5 g alebo 5 ml výrobkov, bezplatné vzorky a výrobky na jedno použitie.)

3. Trvanlivosť

Trvanlivosť, v prípade výrobkov s trvanlivosťou kratšou ako 30 mesiacov.

Vhodný formát: symbol lehoty minimálnej trvanlivosti alebo lehoty použiteľnosti po otvorení je nutné dodržiavať podľa mesiac/rok alebo deň/mesiac/rok.

b, v prípade kozmetických výrobkov s trvanlivosťou dlhšou ako 30 mesiacov, táto lehota musí byť uvedená po otvorení a v jej priebehu bude výrobok bezpečný a zákazník ho môže používať bez negatívnych následkov. Za symbolom „Lehota po otvorení“ nasleduje lehota uvedená v mesiacoch a/alebo rokoch, s výnimkou prípadov, keď lehota použiteľnosti po otvorení nie je relevantná: v prípade výrobkov na jedno použitie, výrobkov nepodliehajúcich skaze alebo rozložených výrobkov.

4. Špeciálne preventívne opatrenia pre používateľov:

5. Číslo šarže alebo identifikačné číslo kozmetického výrobku.

6. Označenie kozmetického výrobku, pokiaľ ho nie je možné stanoviť podľa vzhľadu.

7. Zoznam zložiek v súlade s INCI (medzinárodné označovanie kozmetických zložiek). Tieto informácie sa budú uvádzať iba na vonkajšom obale (ak prináleží).

 

Informácie na etikete musia byť uvedené v jazyku členského štátu, kde sa výrobok distribuuje pre koncového používateľa (výnimka: „Zložky“).

Pokiaľ nie je možné uviesť stanovené informácie na etikete z praktických dôvodov, informácie musia byť uvedené v letáku, na etikete, páske alebo karte priloženej alebo pripevnenej k výrobku.

 

Oznámenie o výrobkoch uvádzaných na trh

 

Distribútor, ktorý ponúka v niektorom členskom štáte kozmetický výrobok, ktorý už bol uvedený na trh v inom členskom štáte, a preloží (zo svojej vlastnej iniciatívy) akúkoľvek časť etikety príslušného výrobku, aby dodržal národné zákony, musí o tomto informovať v CPNP.

 

Na oznámenie potrebujete nasledujúce informácie

  • meno a adresa zodpovednej osoby, u ktorej je možné ľahko získať prístup k súboru informácií o výrobku
  • kategória a názov kozmetického výrobku v členskom štáte expedície, kde sa kozmetický výrobok uvádza na trh, umožňujúce špecifickú identifikáciu výrobku
  • názov členského štátu, kde sa kozmetický výrobok dostáva na trh
  • meno a adresa distribútora

 

V prípade zmeny informácií je distribútor povinný okamžite skontrolovať údaje poskytnuté prostredníctvom portálu CPNP.

 

 


 

Tags:  distribúciadistribútorkozmetický výrobokpovinnosť


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References