Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Termíny predpisu CLP


CLP Informácie

 

Nariadenie CLP nadobudlo účinnosť 20. januára 2009. Nie všetky ustanovenia  nariadenia CLP však budú povinné okamžite: v článku 61 nariadenia CLP sa  stanovujú prechodné ustanovenia, v ktorých sa definujú dva cieľové dátumy  ovplyvňujúce klasifikáciu, informovanie o nebezpečnosti a balenie nebezpečných látok  a zmesí, a to konkrétne 1. december 2010 a 1. jún 2015.

 

Od 20. januára 2009 sa uplatňujú nasledujúce pravidlá


 • do 1. decembra 2010 sa látky musia naďalej klasifikovať, označovať a baliť podľa  smernice o nebezpečných látkach. Do tohto dátumu sa však látka môže  klasifikovať, označovať a baliť aj podľa nariadenia CLP. Ak sa tak stane, na látku  sa už nebudú vzťahovať ustanovenia o označovaní a balení smernice  o nebezpečných látkach. To znamená, že označovanie a balenie sa musí  vykonávať podľa ustanovení nariadenia CLP;
 • do 1. júna 2015 sa zmesi musia naďalej klasifikovať, označovať a baliť podľa  smernice o nebezpečných prípravkoch. Do tohto dátumu sa však zmes môže  klasifikovať, označovať a baliť aj podľa nariadenia CLP. Ak sa tak stane na zmes  sa už nebudú vzťahovať ustanovenia o označovaní a balení smernice  o nebezpečných prípravkoch. To znamená, že označovanie a balenie sa musí  vykonávať podľa ustanovení nariadenia CLP;
 • do 1. júna 2015 sa klasifikácia látky podľa smernice o nebezpečných látkach musí  uvádzať aj na karte bezpečnostných údajov. To sa rovnako týka kariet  bezpečnostných údajov pre látky ako také, ako aj kariet bezpečnostných údajov  pre zmesi obsahujúce tieto látky;
 • do 1. decembra 2010 sa v prípade klasifikácie, označovania a balenia látky podľa  ustanovení nariadenia CLP musí klasifikácia podľa ustanovení tohto nariadenia  uvádzať na karte bezpečnostných údajov spolu s klasifikáciou podľa ustanovení  smernice o nebezpečných látkach. Dodávateľ sa však môže rozhodnúť určiť  klasifikáciu látky podľa ustanovení nariadenia CLP ešte pred úplným  uplatňovaním nariadenia CLP. V takom prípade môže dodávateľ začleniť tieto  informácie do príslušnej karty bezpečnostných údajov pod nadpis Ďalšie informácie;
 • do 1. júna 2015 sa klasifikácia zmesi podľa smernice o nebezpečných prípravkoch  musí uvádzať aj na karte bezpečnostných údajov;
 • do 1. júna 2015 sa v prípade klasifikácie, označovania a balenia zmesi podľa  ustanovení nariadenia CLP musí klasifikácia podľa ustanovení nariadenia CLP  uvádzať na karte bezpečnostných údajov spolu s klasifikáciou podľa ustanovení  smernice o nebezpečných prípravkoch. Dodávateľ sa však môže rozhodnúť určiť  klasifikáciu zmesi podľa ustanovení nariadenia CLP ešte pred úplným  uplatňovaním nariadenia CLP. V takom prípade môže dodávateľ začleniť tieto  informácie do príslušnej karty bezpečnostných údajov pod nadpis Ďalšie informácie;
 • od 20. januára 2009 sa začína uplatňovať hlava V, takže výrobcovia,  dovozcovia a následní užívatelia môžu predkladať návrhy na harmonizovanú  klasifikáciu agentúre (článok 37 ods. 2 nariadenia CLP) a predkladať návrhy  príslušným orgánom členských štátov v prípade, ak majú nové informácie, ktoré  môžu viesť k zmene harmonizovanej klasifikácie a označenia (článok 37 ods. 6  nariadenia CLP).

 

Od 1. decembra 2010 sa uplatňujú nasledujúce pravidlá


 • látky sa musia klasifikovať podľa ustanovení smernice o nebezpečných látkach aj  podľa nariadenia CLP; 
 • látky sa musia označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP, ale látky  už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení smernice o nebezpečných  látkach a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. decembra 2010 sa musia iba  znovu označiť a znovu zabaliť do 1. decembra 2012;
 • do 1. júna 2015 sa zmesi musia naďalej klasifikovať, označovať a baliť podľa  smernice o nebezpečných prípravkoch. Do tohto dátumu sa však zmes môže  klasifikovať, označovať a baliť aj podľa nariadenia CLP. Ak sa tak stane na zmes  sa už nebudú vzťahovať ustanovenia o označovaní a balení smernice  o nebezpečných prípravkoch. To znamená, že označovanie a balenie sa musí  vykonávať podľa ustanovení nariadenia CLP,
 • do 1. júna 2015 sa klasifikácia látky podľa smernice o nebezpečných látkach musí  uvádzať na karte bezpečnostných údajov spolu klasifikáciou podľa ustanovení  nariadenia CLP. To sa rovnako vzťahuje na karty bezpečnostných údajov pre  látky ako také, ako aj karty bezpečnostných údajov pre zmesi obsahujúce tieto  látky;
 • do 1. júna 2015 sa klasifikácia zmesi podľa smernice o nebezpečných prípravkoch  musí uvádzať aj na karte bezpečnostných údajov;
 • do 1. júna 2015 sa v prípade klasifikácie, označovania a balenia zmesi podľa  ustanovení nariadenia CLP musí klasifikácia podľa ustanovení nariadenia CLP  uvádzať na karte bezpečnostných údajov spolu s klasifikáciou podľa ustanovení  smernice o nebezpečných prípravkoch. Dodávateľ sa však môže rozhodnúť určiť  klasifikáciu zmesi podľa ustanovení nariadenia CLP ešte pred úplným  uplatňovaním nariadenia CLP. V takom prípade môže dodávateľ začleniť tieto  informácie do sprievodnej karty bezpečnostných údajov pod nadpis Ďalšie  informácie.


Od 1. júna 2015 sa uplatňujú nasledujúce pravidlá


 • látky sa musia klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP;
 • zmesi sa musia klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia  CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení smernice  o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. júna 2015  sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017;
 • na karte bezpečnostných údajov sa musí uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa  ustanovení nariadenia CLP. 

 

 

 

Tags:  CLPTermíny predpisu


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References