Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Izrazi CLP


CLP Informacije

 

Dobavitelj


Dobavitelji so proizvajalci snovi, uvozniki snovi ali zmesi, nadaljnji uporabniki, vključno s formulatorji (proizvajalci zmesi) in ponovnimi uvozniki ter distributerji, vključno s trgovci na drobno, ki dajejo snovi ali zmesi v promet.

 

CLP ali uredba CLP


CLP ali uredba CLP pomeni Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi;

 

DPD


DPD pomeni „Direktivo o nevarnih pripravkih (1999/45/ES)“.

 

DSD


DSD pomeni „Direktivo o nevarnih snoveh (67/548/ES)“.

 

ADR


ADR pomeni Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga v skladu z Direktivo 94/55/ES, z vsemi spremembami.

 

Aerosoli


aerosoli pomenijo aerosolne razpršilnike, vse kovinske, steklene ali plastične posode za enkratno uporabo, ki vsebujejo pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez njih in so opremljene s sprožilcem, ki omogoča izbrizganje vsebine v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji v plinu, kot pene, paste ali prahu ali v tekočem ali plinskem stanju;

 

Zlitina


Zlitina pomeni kovinsko snov, ki je homogena v makroskopskem merilu in je sestavljena iz dveh ali več elementov, združenih tako, da ju ni mogoče enostavno ločiti z mehaničnimi sredstvi; zlitine se za namene te uredbe CLP štejejo za zmesi.

 

Izdelek


izdelek pomeni predmet, ki med proizvodnjo dobi posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo funkcijo kot njegova kemična sestava.

 

Vdihavanje


Vdihavanje pomeni vhod tekočih ali trdnih kemijskih snovi ali zmesi v sapnik in spodnji dihalni sistem neposredno skozi ustno ali nosno votlino ali posredno z bruhanjem.

 

CMR


CMR pomeni snov ali zmes, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

 

Distributer


distributer pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, vključno s trgovcem na drobno, ki snov kot tako ali v zmesi samo skladišči in daje v promet za tretje osebe.

 

Nadaljnji uporabnik


Nadaljnji uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem oziroma  sedežem v Skupnosti, ki ni proizvajalec ali uvoznik in uporablja snov kot tako ali v  zmesi pri svoji industrijski ali poklicni dejavnosti. Distributer ali potrošnik ni nadaljnji uporabnik. Ponovni uvoznik, izvzet v skladu s členom 2(7)(c) uredbe REACH, se šteje za nadaljnjega uporabnika.

 

EINECS


EINECS pomeni „Evropski seznam obstoječih kemijskih snovi“.

 

Kategorija nevarnosti


Kategorija nevarnosti pomeni nadaljnjo razčlenitev po kriterijih znotraj vsakega razreda nevarnosti, ki določa resnost nevarnosti.

 

Razred nevarnosti


Razred nevarnosti pomeni vrsto fizikalne nevarnosti ali nevarnosti za zdravje ali okolje.

 

SVHC snov


Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost.

Opomba:

Seznam teh snovi je mogoče najti v prilogi XIV uredbe REACH. Seznam se ves čas širi, zato je treba spremembam ves čas slediti in biti z njimi seznanjen.

 

Najpomembnejše razlike med direktivo DSD (direktivo o nevarnih snoveh)/direktivo DPD (direktivo o nevarnih pripravkih) in uredbo CLP, ki zadevajo izraze


  • Prej uporabljani izraz “pripravek” je nadomestil izraz “zmes”.
  • Simboli za nevarnost (npr. Xi, Xn, C, T itd.), ki se uporabljajo za označevanje nevarnosti za nevarne snovi/pripravke, v uredbi CPL niso uporabljeni in nimajo nadomestnih znakov.
  • Namesto simbolov za nevarnost so uporabljeni piktogrami.

 

 

Tags:  CLPIzrazi


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References