Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Terminy stosowane w CLP


CLP Informacje

 

Dostawca


Dostawcy są  to producenci substancji, importerzy substancji lub mieszanin, dalsi  użytkownicy, w tym formulatorzy (producenci mieszanin) i reimporterzy, jak  również dystrybutorzy, w tym osoby prowadzące handel detaliczny, wprowadzający do obrotu substancje lub mieszaniny.

 

CLP lub rozporządzenie CLP


CLP lub rozporządzenie CLP oznacza rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

 

DPD


DPD oznacza „dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (1999/45/WE)”.

 

DSD


DSD oznacza „dyrektywę w sprawie substancji niebezpiecznych (67/548/EWG)”.

 

ADR


ADR oznacza „Europejską umowę dotycząca międzynarodowego przewozu  drogowego towarów niebezpiecznych”, objęta dyrektywą ramową 94/55/WE, z  późniejszymi zmianami.

 

Wyroby aerozolowe


Wyroby aerozolowe, czyli dozowniki aerozolu, oznaczają jednorazowe pojemniki  wykonane z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego, zawierające gaz sprężony,  skroplony lub rozpuszczony pod ciśnieniem wraz z cieczą, pastą lub proszkiem albo  bez nich, wyposażone w urządzenie umożliwiające uwalnianie jego zawartości w  postaci cząsteczek stałych lub ciekłych w zawiesinie gazu, w postaci piany, pasty lub  proszku albo w stanie ciekłym lub gazowym.

 

Stop


Stop oznacza jednolity w skali makroskopowej materiał metaliczny składający się z  dwóch lub większej liczby pierwiastków połączonych w taki sposób, że nie można ich  łatwo rozdzielić w sposób mechaniczny; do celów CLP stopy są uznawane za  mieszaniny;

 

Wyrób


Wyrób oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt,  powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w  stopniu większym niż jego skład chemiczny.

 

Aspiracja


Aspiracja oznacza przedostanie się substancji lub mieszaniny ciekłej lub stałej  bezpośrednio przez jamę ustną lub nosową, lub pośrednio w wyniku wymiotów, do  tchawicy i dolnych dróg oddechowych.

 

CMR


CMR oznacza substancję lub mieszaninę, która jest rakotwórcza, mutagenna lub  działająca szkodliwie na rozrodczość.

 

Dystrybutor


Dystrybutor oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium  Wspólnoty, w tym osobę prowadzącą handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje  lub wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik  mieszaniny, udostępniając ją osobom trzecim.

 

Dalszy użytkownik


Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na  terytorium Wspólnoty i niebędącą producentem ani importerem, która używa  substancji w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny podczas prowadzonej  przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej. Dystrybutor  ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników. Reimporter,  podlegający wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia  REACH, uważany jest za dalszego użytkownika.

 

EINECS


EINECS oznacza „Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym”.

 

Kategoria zagrożenia


Kategoria zagrożenia oznacza podział kryteriów w każdej klasie zagrożeń określających stopień zagrożenia.

 

Klasa zagrożenia


Klasa zagrożenia oznacza charakter zagrożenia fizycznego, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.

 

Substancja SVHC


Substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie.

Uwaga:

Listę takich substancji można znaleźć w Załączniku XIV rozporządzenia REACH. Lista ta nieustannie się powiększa, dlatego też konieczne jest stałe śledzenie zmian i bycie na bieżąco.

 

Największe różnice między DSD/DPD a CLP dotyczą następujących terminów


  • Poprzednio używany termin „preparat” zastąpiono terminem „mieszanina”.
  • W rozporządzeniu CLP nie używa się symboli zagrożeń (np. Xi, Xn, C, T, itp.) stosowanych do informowania o ryzykach stwarzanych przez substancje/preparaty niebezpieczne. Nie zostały one niczym zastąpione.
  • Zamiast symboli zagrożeń zastosowano piktogramy określające rodzaj zagrożenia.

 

Tags:  CLPTerminy


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References