Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Termini koji se koriste u Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP)


 

Dobavljač


Dobavljači su proizvođači tvari, uvoznici tvari ili smjesa, krajnji korisnici, uključujući i formulatore (proizvođače smjesa) i ponovne uvoznike, kao i distributere, uključujući trgovce u maloprodaji, koji na tržište stavljaju tvari ili smjese.

 

CLP ili Uredba CLP


CLP ili Uredba CLP je Uredba (EZ) br.1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa.

 

DPD


DPD je “Direktiva o opasnim pripravcima (1999/45/EZ)“.

 

DSD


DSD je “Direktiva o opasnim tvarima (67/548/EEZ)“.

 

ADR


ADR je Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari u okviru Direktive 94/55/EC, kao izmjena i dopuna.

 

Aerosoli


Aerosoli označavaju aerosolne raspršivače, sve nepovratne predmete koji su napravljeni od metala, stakla ili plastike te sadrže plin pod tlakom, rastaljen ili otopljen pod pritiskom, s tekućinom ili bez nje te paste ili praha i opremljen je jedinicom oslobađanja dopuštajući sadržajima izbacivanje u krutim ili tekućim česticama pri suspenziji plina, kao pjene, paste ili praha, u tekućem ili plinovitom stanju.

 

Slitina


Slitina je metalni materijal, homogen na makroskopskoj razini, koji se sastoji od dvaju  ili više elemenata spojenih na način da se ne mogu lako odvojiti mehaničkim  sredstvima, slitinama se smatraju smjese u smislu Uredbe CLP.

 

Proizvod


Proizvod je predmet kojemu se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav.

 

Aspiracija


Aspiracija je ulaženje tekućih ili krutih kemijskih tvari ili smjese u dušnik i donji dišni sustav izravno kroz oralni ili nosni otvor, ili neizravno putem povraćanja.

 

CMR


CMR je tvar ili smjesa koja je kancerogena, mutagena ili toksična za reprodukciju.

 

Distributer


Distributer je svaka fizička ili pravna osoba, s poslovnim nastanom unutar Zajednice, uključujući i trgovca u maloprodaji, koji samo skladišti tvar i stavlja je na tržište, samostalno ili u smjesi, za treće strane.

 

Krajnji korisnik


Krajnji korisnik je svaka fizička ili pravna osoba, s poslovnim nastanom unutar Zajednice, koja nije istovjetna s proizvođačem ili uvoznikom, koji koristi tvar, bilo samostalno ili u smjesi, tijekom svojih industrijskih ili profesionalnih djelatnosti. Distributer ili potrošač nije krajnji korisnik. Ponovni uvoznik, izuzev temeljem članka 2. stavka (7) točke (c) Uredbe REACH, je krajnji korisnik.

 

EINECS


EINECS je “Europski popis postojećih trgovačkih kemijskih tvari“.

 

Kategorija opasnosti


Kategorija opasnosti je podjela kriterija unutar svakog razreda opasnosti, navodeći intenzitet opasnosti.

 

Razred opasnost


Razred opasnosti je priroda fizičke, zdravstvene ili ekološke opasnosti.

 

SVHC tvari


Tvari posebno zabrinjavajućih svojstava.

Napomena:

Popis takvih tvari može se pronaći u Dodatku XIV Uredbe REACH. Popis se neprestano povećava i zato je potrebno pratiti promjene i biti u tijeku.

 

Najvažnije razlike u uporabi termina između uredbi DSD/DPD i CLP


  • Prethodno korišteni izraz "pripravak" promijenjen je u "smjesa".
  • Simboli za opasnost (npr. Xi, Xn, C, T itd.) koji su se koristili za opisivanje opasnosti uslijed izlaganja opasnim tvarima/pripravcima ne primjenjuju se prema Uredbi CLP i nemaju zamjene.
  • Umjesto simbola za opasnost koriste se piktogrami za opasnost.

 

Tags:  CLPTermini


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References