Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: MSDS


Priprema sigurnosno-tehničkog lista

 

Sigurnosno-tehnički list | GHS / CLP | Odobrenje kozmetičkih proizvoda

 

Međunarodni brand tvrtke MSDS-Europe - ToxInfo.

ToxInfo Kft. je prva tvrtka za pružanje usluga i savjetovanja u Mađarskoj koja se specijalizira za kemijsku sigurnost. Zahvaljujući našem stručnom iskustvu u proteklih 15 godina tijekom kojih smo stekli znanje u području zakonodavstva Europske unije i pravila o kemijskoj sigurnosti, i koje možemo primijeniti na međunarodnoj razini.

Naša tvrtka ne priprema sigurnosne tehničke listove pomoću posebnog softvera za sigurnosne tehničke listove. Naše stručno uvjerenje je da se pripremanje i prevođenje sigurnosnih tehničkih listova ne smije obavljati bez stručne kontrole.

Naš je cilj pružanje pomoći u izvozu kemijskih proizvoda u Europsku uniju uz naše usluge za kemijsku sigurnost i pružanje pomoći u slobodnom kretanju roba unutar Europske unije.

 

Usluge u vezi s pripremanjem sigurnosnih tehničkih listova

 

Naša glavna aktivnost tiče se pripreme/prevođenja/adaptacije sigurnosnih tehničkih listova u skladu s važećim propisima odredišne države

 

Kako možemo pomoći:

 • Prevođenje sigurnosnog tehničkog lista uz adaptaciju
 • Revidiranje sigurnosnih tehničkih listova (nadzor)
 • Prevođenje/adaptacija sigurnosnih tehničkih listova u skladu s važećim uredbama odredišne države
 • Sastavljanje nacrta oznake

Usluge u vezi s pripremanjem sigurnosnih tehničkih listova

 

Odobrenje kozmetičkih proizvoda

 

Svojim partnerima pomažemo tijekom cijelog postupka licenciranja, od kreiranja oznake za proizvod do dovršavanja postupka obavještavanja.

 

Kako možemo pomoći:

 • Sastavljanje procjene sigurnosti
 • Sastavljanje dokumenta s informacijama o proizvodu (PIF)
 • Sastavljanje nacrta oznake
 • Obavijest o CPNP portalu
 • Po potrebi, sastavljanje sigurnosnog tehničkog lista

Naše usluge u vezi s kozmetičkim proizvodima

 

Naša pravila o kvaliteti

 

Temelj naših pravila o kvaliteti jeste vjera u ljudski rad, neprekidno usavršavanje i stručnu ekspertizu.

Tvrtka MSDS-Europe posvećena je pružanju usluga u oblasti kemijske sigurnosti koje maksimalno odgovaraju klijentima i osiguravaju najvišu moguću kvalitetu.

 

Briga o korisnicima

 

Pružamo osobnog ključnog upravitelja računima za naše klijente radi olakšavanja postupa naručivanja.

Naša služba za korisnike posvećuje veliku pažnju pružanju informacija na brz i kvalitetan način.

Naša služba za korisnike pruža pomoć čak i nakon završetka pripreme sigurnosnog tehničkog lista, kao i sve druge usluge u vezi s pružanjem odgovora na stručna i druga pitanja.

 

 

Наша цель

Паспорт безопасности | GHS / CLP | Авторизация косметических продуктов

 

MSDS-Europe – международный бренд ToxInfo.

Компания ToxInfo Kft. является первой сервисно-консалтинговой компанией в Венгрии, которая специализируется в области химической безопасности. Благодаря нашему 15-летнему профессиональному опыту в области подготовки и перевода паспортов безопасности и имеет весомые международные рекомендации.

Наша компания готовит паспорта безопасности без специального ПО для них. По нашему профессиональному мнению, для подготовки и перевода паспортов безопасности требуется профессиональный контроль.

Наша цель состоит в содействии экспорту химической продукции в ЕС, а также свободному перемещению продукции по ЕС.

 

Услуги, связанные с подготовкой паспортов безопасности

 

Наше основное направление деятельности связано с подготовкой/переводом/адаптацией паспортов безопасности материалов в соответствии с соответствующими предписаниями страны назначения.

 

Чем мы можем помочь

 • Перевод паспорта безопасности с адаптацией
 • Редактирование паспортов безопасности (пересмотр)
 • Перевод/адаптация паспортов безопасности согласно соответствующим предписаниям страны назначения
 • Составление проекта маркировки

 

Услуги, связанные с подготовкой паспортов безопасности

 

Авторизация косметической продукции

 

Мы помогаем своим партнерам на протяжении всего процесса лицензирования – от создания маркировки продукта до проведения процесса нотификации.

 

Чем мы можем помочь

 • Составление Оценки безопасности
 • Составление документации о продукте (PIF)
 • Составление проекта маркировки
 • Нотификация через портал CPNP
 • При необходимости – составление паспорта безопасности

 

Наши услуги в отношении косметической продукции


Наша политика качества

 

Основа нашей политики в области качества – вера в труд людей, постоянное обучение и профессиональный опыт.

Цель MSDS-Europe – оказывать услуги в области химической безопасности, которые в максимальной степени подходят для клиентов и обеспечивают высочайшее качество услуг.

 

Клиентское обслуживание

 

Мы выделяем для своих клиентов персонального менеджера по работе с ключевыми клиентами для безупречного выполнения всей процедуры.

Наша клиентская служба уделяет большое внимание предоставлению информации с необходимыми скоростью и качеством.

Наша клиентская служба предоставляет содействие даже после подготовки паспортов безопасности и оказания других наших услуг, отвечая на технические вопросы.

 Obiectivul nostru

 

Fișa cu date de securitate | GHS/CLP | Autorizarea produselor cosmetice

 

Msds-Europe filiala internațională de Toxinfo Kft.

ToxInfo Kft. este prima firmă de servicii de consultanță în Ungaria, care este specializată în securitatea chimică. Datorită experienței profesionale acumulate în decurs de 15 ani, am dobândit cunoștințe avansate în domeniul legislației UE și normelor de securitate chimică, pe care le putem aplica de asemenea pe planul internațional.

Compania noastră nu elaborează fişele cu date de securitate cu un software SDS. Convingerea noastră este că elaborarea și traducerea fișelor cu date de securitate nu este posibil fără control profesional.

Scopul nostru este de a acorda sprijin cu serviciul nostru oferit în domeniul securităţii chimice exportului produselor chimice către UE și să ajutăm de asemenea libera circulație a mărfurilor în cadrul UE.

 

Servicii legate de elaborarea fișelor cu date de securitate

 

Activitatea noastră principală este elaborarea / traducerea / adaptarea fișelor cu date de securitate în conformitate cu reglementările relevante din țara de destinație.

 

Vă oferim

 • Traducerea fişelor cu date de securitate cu adaptare
 • Revizuirea fişelor cu date de securitate (verificare)
 • Traducerea / adaptarea fișelor cu date de securitate în conformitate cu reglementările relevante din țara de destinație
 • Întocmirea unui proiect de etichetă

Servicii legate de elaborarea fișelor cu date de securitate

 

Autorizarea produselor cosmetice

 

Ajutăm partenerii noștri pe parcursul derulării întregului proces de licențiere, de la întocmirea etichetei produsului până la finalizarea procesului de notificare.

 

Vă oferim

 • Întocmirea Raportului privind siguranţa produsului cosmetic
 • Întocmirea dosarului de informare cu privire la produs (PIF)
 • Întocmirea unui proiect de etichetă
 • Notificare prin sistemul CPNP (Portalul de notificare a  produselor cosmetice)
 • Dacă este necesar, întocmirea fişei cu date de securitate

Servicii legate de produse cosmetice

 

Politica noastră de calitate

 

Fundamentul politicii noastre de calitate este credința noastră în competența personalului nostru, cursurile de formare continuă și experienţa profesională.

MSDS-Europe se angajează să furnizeze servicii de cea mai înaltă calitate şi eficienţă în domeniul securității chimice clienților săi.

 

Asistență pentru clienți

 

Pentru a asigura o preluare rapidă şi eficientă a comenzilor şi pentru urmărirea stadiului derulării lor oferim clienților noștri un contact personal.

Serviciul nostru clienți vă furnizează informații rapide, de o calitate corespunzătoare.

Serviciul nostru clienți vă oferă ajutor de asemenea după elaborarea fișelor cu date de securitate sau în caz de orice alt serviciu oferit de firma noastră. Răspundem la întrebările dumneavoastră. 

 

Il nostro obiettivo

 

Scheda di dati di sicurezza | GHS / CLP | Autorizzazione dei prodotti cosmetici

 

MSDS-Europe marchio internazionale di ToxInfo.


ToxInfo Kft. è la prima agenzia ungherese di servizi e consulenza specializzata nella sicurezza chimica. Grazie alla nostra esperienza professionale degli ultimi 15 anni, abbiamo acquisito una conoscenza unica nel campo della legislazione comunitaria e delle norme di sicurezza chimica, applicabile anche a livello internazionale.

La nostra società non prepara le schede di dati di sicurezza con uno speciale software SDS. La nostra convinzione professionale è che alla redazione e alla traduzione della scheda di sicurezza non può mancare il controllo professionale.

Il nostro obiettivo è quello di agevolare l'esportazione dei prodotti chimici nella UE col nostro servizio di sicurezza chimica e favorire la libera circolazione delle merci all'interno della UE stessa.

 

Servizi relativi alla redazione delle schede di dati di sicurezza

 

La nostra attività principale è legata alla redazione / traduzione / adattamento delle schede di dati di sicurezza conformemente alle norme pertinenti del paese di destinazione

 

In cosa possiamo aiutarvi:

 • Traduzione delle schede di dati di sicurezza con adattamento
 • Revisione schede di dati di sicurezza (controllo)
 • Traduzione/adattamento delle schede di dati di sicurezza in base alle norme pertinenti del paese di destinazione
 • Compilazione della bozza di un’etichetta

Servizi relativi alla redazione delle schede di dati di sicurezza 

 

Autorizzazione dei prodotti cosmetici

 

Aiutiamo i nostri partner nell’intero processo di autorizzazione, dalla creazione dell’etichettatura del prodotto al completamento del processo di notifica.

 

In cosa possiamo aiutarvi:

 • Compilazione della valutazione della sicurezza
 • Compilazione del Documento informativo del prodotto (PIF)
 • Compilazione della bozza di un’etichetta
 • Notifica tramite portale CPNP
 • Se necessario compilazione di una scheda dati di sicurezza

I nostri servizi relativi ai prodotti cosmetici


La nostra politica della qualità

 

Il fondamento della nostra politica di qualità è la fiducia nel lavoro umano, la formazione continua e l’esperienza professionale.

MSDS-Europe si impegna a fornire servizi nel campo della sicurezza chimica adatti il più possibile ai clienti e a garantire tutti i servizi di alta qualità.

 

Assistenza clienti

 

Nominiamo per i nostri clienti un responsabile personale per un regolare processo degli ordini.

Il nostro Servizio clienti pone grande enfasi sulla fornitura di informazioni con un’adeguata rapidità e qualità.

Il nostro Servizio clienti fornisce assistenza anche dopo la redazione della scheda dati di sicurezza o qualsiasi nostro servizio rispondendo a domande professionali o di altro genere.

 

 

Erstellung von SDB

 

Sicherheitsdatenblatt | GHS / CLP | Zulassung von kosmetischen Mitteln

 

MSDS-Europe, der internationale Geschäftszweig von ToxInfo Kft.

ToxInfo Kft. ist die erste Dienstleistungs- und Beratungsfirma in Ungarn, die sich auf die chemische Sicherheit spezialisiert hat. Dank unserer Berufserfahrung in den letzten 15 Jahren, besitzen wir ein einzigartiges Wissen auf dem Gebiet der EU-Gesetze und der Chemikaliensicherheit, das wir auch auf internationaler Ebene anwenden können.

Unsere Firma erstellt die Sicherheitsdatenblätter ohne spezielle SDS Software. Unsere berufliche Überzeugung ist, dass die Vorbereitung und Übersetzung von Sicherheitsdatenblättern die professionelle Kontrolle nicht verzichten kann.

Unser Ziel ist den Export von chemischen Produkten in die EU und den freien Warenverkehr innerhalb der EU mit unserer Dienstleistung im Bereich der Chemikaliensicherheit zu unterstützen.

 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern

 

Unsere Haupttätigkeit ist die Neuerstellung / Übersetzung / Anpassung von Sicherheitsdatenblättern unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Ziellandes.

 

Wobei wir ihnen helfen können

 • Übersetzung und Anpassung von Sicherheitsdatenblättern
 • Überprüfung von Sicherheitsdatenblättern (Überarbeitung)
 • Übersetzung / Anpassung von Sicherheitsdatenblättern unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Ziellandes
 • Erstellung von Etikettenentwürfen

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern

 

Zulassung von kosmetischen Mitteln

 

Wir helfen unseren Partnern im gesamten Zulassungsprozess, von der Etikettierung des Produktes bis zum Abschluss der Notifizierung.

 

Wobei wir ihnen helfen können

 • Erstellung von Sicherheitsbewertungen
 • Erstellung von Produktinformationsdateien (PID)
 • Erstellung von Etikettenentwürfen
 • CPNP - Meldungen
 • Erstellung von Sicherheitsdatenblättern (gegebenenfalls)

Unsere Dienstleistungen im Zusammenhang mit kosmetischen Produkten

 

Unsere Qualitätspolitik

 

Die Grundlage unserer Qualitätspolitik ist unser Glaube an die menschliche Arbeit, die kontinuierliche Weiterbildung und fachliche Kompetenz.

MSDS-Europe verpflichtet sich, Dienstleistungen im Bereich der Chemikaliensicherheit zu erbringen, die für die Kunden höchstmöglich geeignet sind und die die höchstmögliche Qualität sicherstellen.

 

Kundendienst

 

Wir bieten unseren Kunden einen persönlichen Kundenbetreuer für den reibungslosen Ablauf der Bestellung.

Unser Kundenservice legt großen Wert auf die angemessene Geschwindigkeit und Qualität der Informationsvermittlung.

Unser Kundendienst bietet auch nach der Durchführung der Dienstleistung - z.B.: der Erstellung von Sicherheitsdatenblätter – eine volle Unterstützung durch die Beantwortung von beruflichen Fragen.

 Oldalak: 1 2 » következő
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References